ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Khoa Y, ĐHQG-HCM

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2023 Điểm chuẩn
Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020
1 7720301 - Điều dưỡng B00   UTXT: 72,7 | ĐGNL: 657 | THPT:19,00
2 7720101_CLCA - Y khoa (CLC, KHCCTA) B00   25,60 26,30
3 7720101_CLC - Y khoa (Chất lượng cao) B00   UTXT: 87,4 | ĐGNL: 950 | THPT: 26,45 27,15 27,05
4 7720115 - Y học cổ truyền B00   UTXT: 83,5 | ĐGNL: 748 | THPT: 21,00
5 7720501_CLCA - Răng hàm mặt (CLC, KHCCTA) B00   25,40 26,10
6 7720501_CLC - Răng hàm mặt (Chất lượng cao) B00   UTXT: 86,9 | ĐGNL: 908 | THPT: 26,10 26,85 26,7
7 7720201_CLCA - Dược học (CLC, KHCCTA) A00   B00   A00: 23,50 / B00: 25,45 A00: 23,70 / B00: 24,65
8 7720201_CLC - Dược học (Chất lượng cao) A00   B00   UTXT: 86,5 | ĐGNL: 909 | THPT: 25,30 A00: 24,90 / B00: 26,10 26