ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Trường ĐH Kinh tế - Luật

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2023 Điểm chuẩn
Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020
1 7310108_413CA - Toán KT (Toán ỨD trong kinh tế, quản trị và tài chính) CLC tiếng Anh A00   A01   D01   D07   UTXT:74,00 | ĐGNL: 702 | THPT: 24,00 23,40
2 7310108_413C - Toán KT (Toán ỨD KT, QT&TC) (CLC) A00   A01   D01   D07   UTXT: 75,08 | ĐGNL: 745 | THPT: 25,05 25,35 23,00
3 7310108_413 - Toán KT (Toán ỨD KT, QT&TC) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 25,3 | UTXT: 80,40 | ĐGNL: 765 | THPT: 25,50 25,75 24,85
4 7340122_411C - Thương mại điện tử (CLC) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,6 | UTXT: 86,52 | ĐGNL: 865 | THPT: 26,75 27,20 26.6
5 7340122_411CA - Thương mại điện tử (CLC TA) A00   A01   D01   D07   UTXT: 82,53 | ĐGNL: 821 | THPT: 25,95 26,15
6 7340122_411 - Thương mại điện tử A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 28,2 | UTXT: 86,52 | ĐGNL: 900 | THPT: 27,75 27,50 27,05
7 7340201_404C - Tài chính - Ngân hàng (CLC) A00   A01   D01   D07   UTXT: 84,74 | ĐGNL: 833 | THPT: 25,80 26,30 25,70
8 7340201_404CA - Tài chính - Ngân hàng (CLC TA) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 25,2 | UTXT: 78,40 | ĐGNL: 808 | THPT: 24,65 25,60 24,60
9 7340201_404 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,8 | UTXT: 85,37 | ĐGNL: 846 | THPT: 26,05 26,55 26,15
10 7340101_407C - Quản trị kinh doanh (CLC) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 26,4 | UTXT: 85,58 | ĐGNL: 850 | THPT: 25,85 26,55 26,50
11 7340101_407CA - Quản trị kinh doanh (CLC TA) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 28,7 | UTXT: 80,96 | ĐGNL: 825 | THPT: 24,75 26,10 25,20
12 7340101_407 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,7 | UTXT: 86,21 | ĐGNL: 886 | THPT: 26,55 27,10 26,90
13 7340101_415 - QTKD (Quản trị du lịch và lữ hành) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,2 | UTXT: 80,70 | ĐGNL: 775 | THPT: 25,15 24,80 25,55
14 7340115_410CA - Marketing (CLC TA) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 26,7 | UTXT: 82,74 | ĐGNL: 837 | THPT: 26,30 26,70
15 7340115_410C - Marketing (Chất lượng cao) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,2 | UTXT: 86,84 | ĐGNL: 881 | THPT: 26,85 27,30 26,90
16 7340115_410 - Marketing A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 28,9 | UTXT: 88,00 | ĐGNL: 917 | THPT: 27,35 27,55 27,25
17 7380107_502 - Luật KT (Luật thương mại quốc tế) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,5 | UTXT: 84,11 | ĐGNL: 844 | THPT: 26,70 26,75 26,65
18 7380107_502CA - Luật kinh tế (Luật TMQT) CLC TA A00   A01   D01   D07   UTXT: 79,07 | ĐGNL: 706 | THPT: 24,65
19 7380107_502C - Luật kinh tế (Luật TMQT) CLC A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,2 | UTXT: 83,30 | ĐGNL: 831 | THPT: 26,45 26,65 26,45
20 7380107_501C - Luật kinh tế (Luật kinh doanh) CLC A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 28,2 | UTXT: 83,27 | ĐGNL: 809 | THPT: 26,40 26,50 25,80
21 7380107_501 - Luật kinh tế (Luật kinh doanh) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,4 | UTXT: 84,00 | ĐGNL: 857 | THPT: 26,70 26,85 26,30
22 7380101_505 - Luật (Luật và Chính sách công) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 25,7 | UTXT: 73,80 | ĐGNL: 708 | THPT: 23,50
23 7380101_504C - Luật (Luật TC-NH) CLC A00   A01   D01   D07   UTXT: 77,80 | ĐGNL: 763 | THPT: 24,70 25,55 24,35
24 7380101_504CP - Luật (Luật TC-NH) (CLC tiếng Pháp) A00   A01   D01   D07   UTXT: 77,40 | ĐGNL: 702 | THPT: 23,40 24,55
25 7380101_504 - Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 25,7 | UTXT: 81,27 | ĐGNL: 778 | THPT: 25,80 25,85 25,25
26 7380101_503CA - Luật (Luật dân sự) CLC TA A00   A01   D01   D07   UTXT: 72,90 | ĐGNL: 707 | THPT: 25,00 24,10
27 7380101_503C - Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao A00   A01   D01   D07   UTXT: 79,00 | ĐGNL: 762 | THPT: 25,30 25,45 23,80
28 7380101_503 - Luật (Luật dân sự) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 26,9 | UTXT: 81,06 | ĐGNL: 784 | THPT: 25,70 25,95 25,00
29 7310106_402CA - KT quốc tế (KT đối ngoại) CLC TA A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 26,7 | UTXT: 84,63 | ĐGNL: 886 | THPT: 25,75 26,60
30 7310106_402C - Kinh tế quốc tế (KT đối ngoại) CLC A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 28,1 | UTXT: 87,15 | ĐGNL: 861 | THPT: 26,30 27,00 27,20
31 7310106_402 - Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 28,3 | UTXT: 87,89 | ĐGNL: 922 | THPT: 26,90 27,45 27,45
32 7310101_403C - Kinh tế (KT và QL công) CLC A00   A01   D01   D07   UTXT: 73,50 | ĐGNL: 717 | THPT: 25,40 25,25 24,55
33 7310101_403 - Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,1 | UTXT: 79,70 | ĐGNL: 762 | THPT: 25,70 25,40 25,35
34 7310101_401C - Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao A00   A01   D01   D07   UTXT: 82,22 | ĐGNL: 795 | THPT: 25,45 26,10 25,50
35 7310101_401 - Kinh tế (Kinh tế học) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,0 | UTXT: 84,95 | ĐGNL: 842 | THPT: 26,15 26,45 26,25
36 7340120_408C - Kinh doanh quốc tế (CLC) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 28,6 | UTXT: 87,47 | ĐGNL: 890 | THPT: 26,85 27,05 27,30
37 7340120_408CA - Kinh doanh quốc tế (CLC TA) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 28,1 | UTXT: 85,20 | ĐGNL: 896 | THPT: 25,95 26,70 26,70
38 7340120_408 - Kinh doanh quốc tế A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 28,9 | UTXT: 88,52 | ĐGNL: 928 | THPT: 27,15 27,65 27,40
39 7340302_409C - Kiểm toán (Chất lượng cao) A00   A01   D01   D07   UTXT: 84,70 | ĐGNL: 838 | THPT: 26,45 26,10 26,10
40 7340302_409 - Kiểm toán A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,4 | UTXT: 86,52 | ĐGNL: 891 | THPT: 26,60 26,85 26,70
41 7340301_405CA - Kế toán CLCTA (tích hợp c/c CFAB) A00   A01   D01   D07   UTXT: 72,70 | ĐGNL: 738 | THPT: 25,00 24,80 23,50
42 7340301_405C - Kế toán (Chất lượng cao) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 26,4 | UTXT: 81,60 | ĐGNL: 778 | THPT: 25,85 25,85 25,35
43 7340301_405 - Kế toán A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,0 | UTXT: 84,50 | ĐGNL: 835 | THPT: 26,20 26,45 26,30
44 7340405_416C - HTTT QL (KD số và Trí tuệ NT) (CLC) A00   A01   D01   D07   UTXT: 81,80 | ĐGNL: 771 | THPT: 26,35 26,05 25,25
45 7340405_406C - Hệ thống thông tin quản lý (CLC) A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,0 | UTXT: 82,95 | ĐGNL: 828 | THPT: 26,20 26,60 25,50
46 7340405_406 - Hệ thống thông tin quản lý A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 27,3 | UTXT: 84,30 | ĐGNL: 843 | THPT: 26,85 26,95 26,45
47 7340205_414C - Công nghệ Tài chính (CLC) A00   A01   D01   D07   UTXT: 80,90 | ĐGNL: 765 | THPT: 26,10 26,40
48 7340205_414 - Công nghệ Tài chính A00   A01   D01   D07   UTXT-T: 26,5 | UTXT: 81,27 | ĐGNL: 775 | THPT: 26,65 25,60