ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

STT Ngành Trường Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 52220213 - Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D04   D14   D01, D04, D14: 20.75 D01, D14: 21.75; D04: 20.75
2 52580112 - Đô thị học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A00   A01   D01   D14   A00: 18.5; A01, D01, D14: 18.5 A00: 18.25; A01, D01, D14: 18.75
3 52310501 - Địa lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A01   C00   D01   D15   A01: 19.5; C00: 21.88; D01: 19.5; D15: 19.44 C00: 22.63; A01, D01, D15: 18
4 52440201 - Địa chất học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D90   19 A00: 21; B00: 20
5 7720101_CLC - Y khoa chương trình chất lượng cao Khoa Y B00   100 26.5
6 52310301 - Xã hội học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A00   C00   D01   D14   A00, D01, D14: 19.5; C00: 22.5 A00: 20.25; C00: 20; D01: 22.75; D14: 20
7 52520401; MãĐKXT:137 - Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23 22.75
8 52440102 - Vật lý học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D90   20 21
9 52220330 - Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 22.25; D01: 20.62; D14: 20.81 C00: 23.5; D01, D14: 21.75
10 52220340 - Văn hóa học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 22; D01, D14: 20 C00: 21.75; D01, D14: 19.25
11 7480102_CLC - Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50 18
12 7480102 - Truyền thông và mạng máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   80 24.5 21.75 22.5
13 52220301 - Triết học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A01   C00   D01   D14   A01: 16.5; C00: 20; D01, D14: 17 C00: 21; A01, D01, D14: 18.5
14 52460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) Trường Đại học Quốc tế A00   A01   19 20
15 52460101 - Toán học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D90   20 21.75
16 7340122-411C - Thương mại điện tử chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 23
17 7340122 - Thương mại điện tử Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   80 24 21.75 22.25
18 7340122-411 - Thương mại điện tử Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 25.5 A00: 23; A01, D01: 22 22.25
19 52320201 - Thông tin học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A01   C00   D01   D14   A00, D01, D14: 19; C00: 20.75 A01, C00, D14: 18.5; D01: 20.25
20 52310401 - Tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn B00   C00   D01   D14   B00, D01, D14: 21.5; C00: 23.5 B00, D01, D14: 23; C00: 24.5
21 7340201-404CA - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 21.25
22 7340201-404C - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.25 A00: 22; A01, D01: 21 22
23 7340201-404 - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
24 52340201 - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   21.5 21.5
25 52420101 - Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên B00   D90   20.5 21.5
26 7340101-407C - Quản trị kinh doanh Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 25.5 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22.75
27 7340101-407 - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 26.5 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 23.75
28 52340101 - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   22.5 22.5
29 52340103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 24.25; D01, D14: 22.25 C00: 25; D01, D14: 23
30 52850101; MãĐKXT:225 - Quản lý tài nguyên và môi trường chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   19.75
31 52850101; MãĐKXT:125 - Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Bách khoa A00   A01   B00   D07   23.25 22.5
32 52620305 - Quản lý nguồn lợi thủy sản Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   17.75 17.5
33 52510601; MãĐKXT:223 - Quản lý công nghiệp chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   19.75
34 52510601; MãĐKXT:123 - Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   23.5 23.5
35 52310206 - Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D14   D01, D14: 22.25 D01, D14: 23.5
36 52480201 - Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   23 23.5
37 52220216 - Nhật Bản học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D06   D14   D01, D14: 22.25; D06: 20.18 D01, D14: 23.75; D06: 21.5
38 52310302 - Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 18.75; D01, D14: 17.75 C00: 21.25; D01, D14: 19.5
39 52220205 - Ngôn ngữ Đức Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D05   D01: 18.51; D05: 22.28 D01: 22; D05: 21
40 52220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D04   D01, D04: 19.25 D01: 21.69; D04: 20
41 52220206 - Ngôn ngữ Tây Ban Nha Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D03   D05   D01: 19.61 D01: 21; D03: 20
42 52220203 - Ngôn ngữ Pháp Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D03   D01, D03: 19 D01: 21.38; D03: 20.5
43 52220202 - Ngôn ngữ Nga Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D02   D01: 16.5; D02: 21.29 D01, D02: 20
44 52220208 - Ngôn ngữ Italia Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D03   D05   D01: 17.18; D05: 17.42 D01, D03: 20
45 52220320 - Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 22.25; D01: 20.58; D14: 20.70 C00: 23; D01, D14: 21.25
46 52220201 - Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   22.41 24
47 7340115-410C - Marketing Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Marketing) 24.5 A00, A01, D01: 20
48 7340115-410 - Marketing Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Marketing) 26.25 A00: 24; A01, D01: 23 23
49 52320303 - Lưu trữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 18; D01, D14: 17 C00: 21.25; D01: 20.25; D14: 19.5
50 7380107-502C - Luật thương mại quốc tế chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.25 A00: 23; A01, D01: 22 23
51 7380107-502 - Luật thương mại quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 26 A00: 24; A01, D01: 23 24
52 7380101-504C - Luật tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật)
53 7380101-504 - Luật tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật) 23.25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.25
54 7380107-501C - Luật kinh doanh Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh doanh) 24.25 A00, A01, D01: 20
55 7380107-501 - Luật kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.75
56 7380101-503C - Luật dân sự Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật) 22.75 A00, A01, D01: 20
57 7380101-503 - Luật dân sự Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
58 52510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   22.5 22.5
59 52510605; MãĐKXT:128 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Bách khoa A00   A01  
60 52220310 - Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 17.5; D01: 16.5; D14: 17.75 C00: 20.56; D01, D14: 18.5
61 52520216; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24.25 24.75
62 52520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Trường Đại học Quốc tế A00   A01   19.75 18.75
63 52520201; MãĐKXT:208 - Kỹ thuật điện, điện tử chương trình tiên tiến Trường Đại học Bách khoa A00   A01   21.5
64 52520201; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật điện, điện tử Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24.25 24.75
65 52520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông Trường Đại học Quốc tế A00   A01   19.25 18
66 52520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D90   22 22.5
67 52520207; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24.25 24.75
68 52520501; MãĐKXT:120 - Kỹ thuật Địa chất Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20 24.5
69 52520212 - Kỹ thuật y sinh Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   22 22.5
70 52580205; MãĐKXT:245 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   19
71 52580205; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
72 52580208 - Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Quốc tế A00   A01   18 16.75
73 52520309; MãĐKXT:129 - Kỹ thuật Vật liệu Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D07   22 21.75
74 52520503; MãĐKXT:130 - Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.5 19.75
75 52520122; MãĐKXT:126 - Kỹ thuật tàu thuỷ Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24 24
76 7480103_CLC - Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   100 23.25 21 22
77 7480103 - Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   100 27 24 24.25
78 52520115; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật nhiệt Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.75 24.5
79 52520320; MãĐKXT:241 - Kỹ thuật môi trường chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   19.5
80 52520320; MãĐKXT:125 - Kỹ thuật Môi trường Trường Đại học Bách khoa A00   A01   B00   D07   23.25 22.5
81 7480106_CLC - Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   80 20.75 20.25 20.5
82 52520214; MãĐKXT:207 - Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   21.5
83 52520214; MãĐKXT:106 - Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Bách khoa A00   A01   25.5 25.25
84 7480106 - Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   70 24.75 21.75 22.75
85 52520701 - Kỹ thuật không gian Trường Đại học Quốc tế A00   A01   17
86 52520301; MãĐKXT:214 - Kỹ thuật hoá học chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   22.75
87 52520301; MãĐKXT:114 - Kỹ thuật hoá học Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   24 24.5
88 52510602; MãĐKXT:128 - Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23 23
89 52510602 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   20 19.25
90 52520402 - Kỹ thuật hạt nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   A02   D90   23 23.75
91 52520120; MãĐKXT:126 - Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24 24
92 52540201; MãĐKXT:112 - Kỹ thuật Dệt Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.5 22.5
93 52520604; MãĐKXT:220 - Kỹ thuật dầu khí chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   19
94 52520604; MãĐKXT:120 - Kỹ thuật dầu khí Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20 24.5
95 52580201; MãĐKXT:215 - Kỹ thuật công trình xây dựng chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.5
96 52580201; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật Công trình Xây dựng Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
97 52580202; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật công trình thuỷ Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
98 52580203; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật công trình biển Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
99 52520114; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật Cơ điện tử Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.75 24.5
100 52580211; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
101 52520103; MãĐKXT:209 - Kỹ thuật cơ khí chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.25
102 52520103; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.75 24.5
103 52520114; MãĐKXT:210 - Kỹ thuật cơ - điện tử chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.25
104 7310106-402C - Kinh tế đối ngoại chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 26.75 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 24.75
105 7310106-402 - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 27.25 A00: 25.5; A01, D01: 24.5 25.5
106 7310101-403C - Kinh tế và Quản lý Công Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 22 A00, A01, D01: 20
107 7310101-403 - Kinh tế và Quản lý Công Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 23.75 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
108 7310101-401C - Kinh tế học Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế)
109 7310101-401 - Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.5
110 7340120-408CA - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 25 20
111 7340120-408C - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 26.25 A00: 23.75; A01, D01: 22.75 23.25
112 7340120-408 - Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 27 A00: 25; A01, D01: 24 24.5
113 52580102; MãĐKXT:117 - Kiến trúc (Từ năm 2017, không nhân hệ số 2 môn Toán) Trường Đại học Bách khoa V00   V01   28.75 27.75
114 7340302-409C - Kiểm toán chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 25.5 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.75
115 7340302-409 - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 26.5 A00: 24.75; A01, D01: 23.75 24.25
116 52430122 - Khoa học vật liệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   B00   D90   20 A00: 21; B00: 22
117 52440301 - Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   20.75 21.5
118 7480101_CLC - Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   90 22
119 52480101; MãĐKXT:206 - Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.25
120 52480101; MãĐKXT:106 - Khoa học Máy tính Trường Đại học Bách khoa A00   A01   25.5 25.25
121 7480101 - Khoa học máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   90 25.75 22.25 22.75
122 7340301-405CA - Kế toán Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kế toán) 20.5
123 7340301-405C - Kế toán Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kế toán) 23.75 A00, A01, D01: 20
124 7340301-405 - Kế toán Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kế toán) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.25
125 52440112_VP - Hoá học chương trình Việt - Pháp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90  
126 52440112 - Hóa học Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   21 21
127 52440112 - Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   A00: 22.75; B00: 23.75 A00: 23.25; B00: 24.25
128 7340405-406C - Hệ thống thông tin quản lý Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 21.5 A00, A01, D01: 20
129 7340405-406 - Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 24 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
130 7480104_TT - Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   40 18 20 20
131 7480104_CLC - Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50 20 20 20.75
132 7480104 - Hệ thống thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   60 24.5 21.75 22.5
133 52220217 - Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D14   D01, D14: 21 D01, D14: 23
134 52440228 - Hải dương học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D90   A00: 18; B00: 20 A00: 19.5; B00: 21.5
135 52140101 - Giáo dục học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   C01   D01   D14   C00: 19.5; D01, D14: 17.5 C00: 20.75; D01, D14: 18.75
136 7720201 - Dược học Khoa Y B00   50 26.5 25
137 52760101 - Công tác xã hội Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 21.5; D01, D14: 19.5 C00: 21.75; D01, D14: 20
138 52540101; MãĐKXT:219 - Công nghệ thực phẩm chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   21
139 52540101; MãĐKXT:114 - Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   24 24.5
140 52540101 - Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   20 20
141 52480201_VP - Công nghệ Thông tin chương trình Việt Pháp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   17
142 52480201_TT - Công nghệ Thông tin chương trình chất tiên tiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   22
143 7480201_CLCN - Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao định hướng Nhật Bản (dự kiến) Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50
144 52480201_CLC - Công nghệ Thông tin chương trình chất lượng cao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   20
145 7480201_KHDL - Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu, dự kiến) Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01  
146 51480201 - Công nghệ thông tin (Cao đẳng) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   17 14.25
147 7480201 - Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   140 25.75 23 22.75
148 52480201 - Công nghệ thông tin Trường Đại học Quốc tế A00   A01   20.75 20.5
149 52420201; MãĐKXT:114 - Công nghệ Sinh học Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   24 24.5
150 52420201 - Công nghệ sinh học Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   D01   20.5 20.5
151 52420201 - Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D90   23 23.75
152 52540204; MãĐKXT:112 - Công nghệ may Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.5 22.5
153 52510105; MãĐKXT:216 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   19
154 52510105; MãĐKXT:131 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22 21.5
155 52510205; MãĐKXT:242 - Công nghệ kỹ thuật ô tô chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.5
156 52510205; MãĐKXT:126 - Công nghệ kỹ thuật ô tô Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24 24
157 52510406 - Công nghệ kỹ thuật môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   21.75 22
158 52510401_CLC - Công nghệ Kỹ thuật Hóa học chương trình chất lượng cao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   19.25
159 52520101; MãĐKXT:138 - Cơ kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23 22.75
160 52320101 - Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 25; D01, D14: 22.25 C00: 25.75; D01, D14: 23.75
161 7480202_CLC - An toàn thông tin chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50 21
162 7480202 - An toàn thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   70 25.5 22.25 22.75