ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

STT Ngành Trường Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 7310106-402 - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 27.25 A00: 25.5; A01, D01: 24.5 25.5
2 7480103 - Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   100 27 24 24.25
3 7340120-408 - Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 27 A00: 25; A01, D01: 24 24.5
4 7310106-402C - Kinh tế đối ngoại chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 26.75 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 24.75
5 7340302-409 - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 26.5 A00: 24.75; A01, D01: 23.75 24.25
6 7340101-407 - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 26.5 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 23.75
7 7720201 - Dược học Khoa Y B00   50 26.5 25
8 7720101_CLC - Y khoa chương trình chất lượng cao Khoa Y B00   100 26.5
9 7340115-410 - Marketing Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Marketing) 26.25 A00: 24; A01, D01: 23 23
10 7340120-408C - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 26.25 A00: 23.75; A01, D01: 22.75 23.25
11 7380107-502 - Luật thương mại quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 26 A00: 24; A01, D01: 23 24
12 7480101 - Khoa học máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   90 25.75 22.25 22.75
13 7480201 - Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   140 25.75 23 22.75
14 7340301-405 - Kế toán Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kế toán) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.25
15 7380107-501 - Luật kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.75
16 7480202 - An toàn thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   70 25.5 22.25 22.75
17 7340302-409C - Kiểm toán chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 25.5 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.75
18 7340122-411 - Thương mại điện tử Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 25.5 A00: 23; A01, D01: 22 22.25
19 7340101-407C - Quản trị kinh doanh Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 25.5 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22.75
20 7380107-502C - Luật thương mại quốc tế chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.25 A00: 23; A01, D01: 22 23
21 7310101-401 - Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.5
22 7340120-408CA - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 25 20
23 7480106 - Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   70 24.75 21.75 22.75
24 7340201-404 - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
25 7380101-503 - Luật dân sự Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
26 7480102 - Truyền thông và mạng máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   80 24.5 21.75 22.5
27 7480104 - Hệ thống thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   60 24.5 21.75 22.5
28 7340115-410C - Marketing Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Marketing) 24.5 A00, A01, D01: 20
29 7340201-404C - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.25 A00: 22; A01, D01: 21 22
30 7380107-501C - Luật kinh doanh Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh doanh) 24.25 A00, A01, D01: 20
31 7340122 - Thương mại điện tử Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   80 24 21.75 22.25
32 7340405-406 - Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 24 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
33 7310101-403 - Kinh tế và Quản lý Công Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 23.75 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
34 7340301-405C - Kế toán Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kế toán) 23.75 A00, A01, D01: 20
35 7480103_CLC - Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   100 23.25 21 22
36 7380101-504 - Luật tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật) 23.25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.25
37 7340122-411C - Thương mại điện tử chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 23
38 7380101-503C - Luật dân sự Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật) 22.75 A00, A01, D01: 20
39 7310101-403C - Kinh tế và Quản lý Công Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 22 A00, A01, D01: 20
40 7480101_CLC - Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   90 22
41 7340405-406C - Hệ thống thông tin quản lý Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 21.5 A00, A01, D01: 20
42 7340201-404CA - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 21.25
43 7480202_CLC - An toàn thông tin chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50 21
44 7480106_CLC - Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   80 20.75 20.25 20.5
45 7340301-405CA - Kế toán Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kế toán) 20.5
46 7480104_CLC - Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50 20 20 20.75
47 7480104_TT - Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   40 18 20 20
48 7480102_CLC - Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50 18
49 52520103; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.75 24.5
50 52520115; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật nhiệt Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.75 24.5
51 52520301; MãĐKXT:114 - Kỹ thuật hoá học Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   24 24.5
52 52420201; MãĐKXT:114 - Công nghệ Sinh học Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   24 24.5
53 52540204; MãĐKXT:112 - Công nghệ may Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.5 22.5
54 52540201; MãĐKXT:112 - Kỹ thuật Dệt Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.5 22.5
55 52520114; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật Cơ điện tử Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.75 24.5
56 52520216; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24.25 24.75
57 52520201; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật điện, điện tử Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24.25 24.75
58 52520207; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24.25 24.75
59 52520214; MãĐKXT:106 - Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Bách khoa A00   A01   25.5 25.25
60 52480101; MãĐKXT:106 - Khoa học Máy tính Trường Đại học Bách khoa A00   A01   25.5 25.25
61 52540101; MãĐKXT:114 - Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   24 24.5
62 52580201; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật Công trình Xây dựng Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
63 52580205; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
64 52580203; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật công trình biển Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
65 52580211; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
66 52580202; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật công trình thuỷ Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
67 52580102; MãĐKXT:117 - Kiến trúc (Từ năm 2017, không nhân hệ số 2 môn Toán) Trường Đại học Bách khoa V00   V01   28.75 27.75
68 52520501; MãĐKXT:120 - Kỹ thuật Địa chất Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20 24.5
69 52520604; MãĐKXT:120 - Kỹ thuật dầu khí Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20 24.5
70 52510601; MãĐKXT:123 - Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   23.5 23.5
71 52520320; MãĐKXT:125 - Kỹ thuật Môi trường Trường Đại học Bách khoa A00   A01   B00   D07   23.25 22.5
72 52850101; MãĐKXT:125 - Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Bách khoa A00   A01   B00   D07   23.25 22.5
73 52520120; MãĐKXT:126 - Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24 24
74 52510205; MãĐKXT:126 - Công nghệ kỹ thuật ô tô Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24 24
75 52520122; MãĐKXT:126 - Kỹ thuật tàu thuỷ Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24 24
76 52510602; MãĐKXT:128 - Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23 23
77 52520309; MãĐKXT:129 - Kỹ thuật Vật liệu Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D07   22 21.75
78 52520503; MãĐKXT:130 - Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.5 19.75
79 52510105; MãĐKXT:131 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22 21.5
80 52520401; MãĐKXT:137 - Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23 22.75
81 52520101; MãĐKXT:138 - Cơ kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23 22.75
82 52480201 - Công nghệ thông tin Trường Đại học Quốc tế A00   A01   20.75 20.5
83 52340101 - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   22.5 22.5
84 52420201 - Công nghệ sinh học Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   D01   20.5 20.5
85 52520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông Trường Đại học Quốc tế A00   A01   19.25 18
86 52510602 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   20 19.25
87 52520212 - Kỹ thuật y sinh Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   22 22.5
88 52620305 - Quản lý nguồn lợi thủy sản Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   17.75 17.5
89 52540101 - Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   20 20
90 52340201 - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   21.5 21.5
91 52580208 - Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Quốc tế A00   A01   18 16.75
92 52460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) Trường Đại học Quốc tế A00   A01   19 20
93 52440112 - Hóa học Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   21 21
94 52520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Trường Đại học Quốc tế A00   A01   19.75 18.75
95 52510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   22.5 22.5
96 52520701 - Kỹ thuật không gian Trường Đại học Quốc tế A00   A01   17
97 52460101 - Toán học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D90   20 21.75
98 52440102 - Vật lý học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D90   20 21
99 52520402 - Kỹ thuật hạt nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   A02   D90   23 23.75
100 52520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D90   22 22.5
101 52480201 - Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   23 23.5
102 52440112 - Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   A00: 22.75; B00: 23.75 A00: 23.25; B00: 24.25
103 52440201 - Địa chất học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D90   19 A00: 21; B00: 20
104 52440301 - Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   20.75 21.5
105 52510406 - Công nghệ kỹ thuật môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   21.75 22
106 52430122 - Khoa học vật liệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   B00   D90   20 A00: 21; B00: 22
107 52440228 - Hải dương học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D90   A00: 18; B00: 20 A00: 19.5; B00: 21.5
108 52420101 - Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên B00   D90   20.5 21.5
109 52420201 - Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D90   23 23.75
110 51480201 - Công nghệ thông tin (Cao đẳng) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   17 14.25
111 52220330 - Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 22.25; D01: 20.62; D14: 20.81 C00: 23.5; D01, D14: 21.75
112 52220320 - Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 22.25; D01: 20.58; D14: 20.70 C00: 23; D01, D14: 21.25
113 52320101 - Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 25; D01, D14: 22.25 C00: 25.75; D01, D14: 23.75
114 52220310 - Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 17.5; D01: 16.5; D14: 17.75 C00: 20.56; D01, D14: 18.5
115 52310302 - Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 18.75; D01, D14: 17.75 C00: 21.25; D01, D14: 19.5
116 52220301 - Triết học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A01   C00   D01   D14   A01: 16.5; C00: 20; D01, D14: 17 C00: 21; A01, D01, D14: 18.5
117 52310501 - Địa lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A01   C00   D01   D15   A01: 19.5; C00: 21.88; D01: 19.5; D15: 19.44 C00: 22.63; A01, D01, D15: 18
118 52310301 - Xã hội học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A00   C00   D01   D14   A00, D01, D14: 19.5; C00: 22.5 A00: 20.25; C00: 20; D01: 22.75; D14: 20
119 52320201 - Thông tin học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A01   C00   D01   D14   A00, D01, D14: 19; C00: 20.75 A01, C00, D14: 18.5; D01: 20.25
120 52220213 - Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D04   D14   D01, D04, D14: 20.75 D01, D14: 21.75; D04: 20.75
121 52140101 - Giáo dục học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   C01   D01   D14   C00: 19.5; D01, D14: 17.5 C00: 20.75; D01, D14: 18.75
122 52320303 - Lưu trữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 18; D01, D14: 17 C00: 21.25; D01: 20.25; D14: 19.5
123 52220340 - Văn hóa học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 22; D01, D14: 20 C00: 21.75; D01, D14: 19.25
124 52760101 - Công tác xã hội Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 21.5; D01, D14: 19.5 C00: 21.75; D01, D14: 20
125 52310401 - Tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn B00   C00   D01   D14   B00, D01, D14: 21.5; C00: 23.5 B00, D01, D14: 23; C00: 24.5
126 52580112 - Đô thị học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A00   A01   D01   D14   A00: 18.5; A01, D01, D14: 18.5 A00: 18.25; A01, D01, D14: 18.75
127 52340103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 24.25; D01, D14: 22.25 C00: 25; D01, D14: 23
128 52220216 - Nhật Bản học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D06   D14   D01, D14: 22.25; D06: 20.18 D01, D14: 23.75; D06: 21.5
129 52220217 - Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D14   D01, D14: 21 D01, D14: 23
130 52220201 - Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   22.41 24
131 52220202 - Ngôn ngữ Nga Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D02   D01: 16.5; D02: 21.29 D01, D02: 20
132 52220203 - Ngôn ngữ Pháp Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D03   D01, D03: 19 D01: 21.38; D03: 20.5
133 52220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D04   D01, D04: 19.25 D01: 21.69; D04: 20
134 52220205 - Ngôn ngữ Đức Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D05   D01: 18.51; D05: 22.28 D01: 22; D05: 21
135 52310206 - Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D14   D01, D14: 22.25 D01, D14: 23.5
136 52220206 - Ngôn ngữ Tây Ban Nha Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D03   D05   D01: 19.61 D01: 21; D03: 20
137 52220208 - Ngôn ngữ Italia Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D03   D05   D01: 17.18; D05: 17.42 D01, D03: 20
138 52510401_CLC - Công nghệ Kỹ thuật Hóa học chương trình chất lượng cao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   19.25
139 52440112_VP - Hoá học chương trình Việt - Pháp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90  
140 52510605; MãĐKXT:128 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Bách khoa A00   A01  
141 52480201_CLC - Công nghệ Thông tin chương trình chất lượng cao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   20
142 52480201_TT - Công nghệ Thông tin chương trình chất tiên tiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   22
143 52480201_VP - Công nghệ Thông tin chương trình Việt Pháp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   17
144 52480101; MãĐKXT:206 - Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.25
145 52520214; MãĐKXT:207 - Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   21.5
146 52520201; MãĐKXT:208 - Kỹ thuật điện, điện tử chương trình tiên tiến Trường Đại học Bách khoa A00   A01   21.5
147 52520114; MãĐKXT:210 - Kỹ thuật cơ - điện tử chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.25
148 52520103; MãĐKXT:209 - Kỹ thuật cơ khí chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.25
149 52520301; MãĐKXT:214 - Kỹ thuật hoá học chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   22.75
150 52580201; MãĐKXT:215 - Kỹ thuật công trình xây dựng chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.5
151 52510105; MãĐKXT:216 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   19
152 52540101; MãĐKXT:219 - Công nghệ thực phẩm chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   21
153 52520604; MãĐKXT:220 - Kỹ thuật dầu khí chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   19
154 52510601; MãĐKXT:223 - Quản lý công nghiệp chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   19.75
155 52850101; MãĐKXT:225 - Quản lý tài nguyên và môi trường chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   19.75
156 52510205; MãĐKXT:242 - Công nghệ kỹ thuật ô tô chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.5
157 52520320; MãĐKXT:241 - Kỹ thuật môi trường chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   19.5
158 52580205; MãĐKXT:245 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   19
159 7480201_CLCN - Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao định hướng Nhật Bản (dự kiến) Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50
160 7380101-504C - Luật tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật)
161 7480201_KHDL - Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu, dự kiến) Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01  
162 7310101-401C - Kinh tế học Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế)