ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

STT Ngành Trường Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 7480101 - Khoa học máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   90 25.75 22.25 22.75
2 7480101_CLC - Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   90 22
3 7480102 - Truyền thông và mạng máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   80 24.5 21.75 22.5
4 7340122 - Thương mại điện tử Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   80 24 21.75 22.25
5 7480106_CLC - Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   80 20.75 20.25 20.5
6 7480202 - An toàn thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   70 25.5 22.25 22.75
7 7480106 - Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   70 24.75 21.75 22.75
8 7480104 - Hệ thống thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   60 24.5 21.75 22.5
9 7480104_CLC - Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50 20 20 20.75
10 7720201 - Dược học Khoa Y B00   50 26.5 25
11 7480102_CLC - Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50 18
12 7480202_CLC - An toàn thông tin chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50 21
13 7480201_CLCN - Công nghệ thông tin chương trình chất lượng cao định hướng Nhật Bản (dự kiến) Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   50
14 7480104_TT - Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   40 18 20 20
15 7380107-501 - Luật kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.75
16 7380107-502 - Luật thương mại quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 26 A00: 24; A01, D01: 23 24
17 7380107-502C - Luật thương mại quốc tế chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.25 A00: 23; A01, D01: 22 23
18 7380107-501C - Luật kinh doanh Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   250 (Luật kinh doanh) 24.25 A00, A01, D01: 20
19 7340201-404 - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
20 7340201-404C - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.25 A00: 22; A01, D01: 21 22
21 7340201-404CA - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 21.25
22 7380101-503 - Luật dân sự Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
23 7380101-504 - Luật tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật) 23.25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.25
24 7380101-503C - Luật dân sự Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật) 22.75 A00, A01, D01: 20
25 7380101-504C - Luật tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Luật)
26 7310101-401 - Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.5
27 7310101-403 - Kinh tế và Quản lý Công Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 23.75 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
28 7310101-403C - Kinh tế và Quản lý Công Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 22 A00, A01, D01: 20
29 7310101-401C - Kinh tế học Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   220 (Kinh tế)
30 7340120-408 - Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 27 A00: 25; A01, D01: 24 24.5
31 7340120-408C - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 26.25 A00: 23.75; A01, D01: 22.75 23.25
32 7340120-408CA - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 25 20
33 7340301-405 - Kế toán Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kế toán) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.25
34 7340301-405C - Kế toán Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kế toán) 23.75 A00, A01, D01: 20
35 7340301-405CA - Kế toán Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   160 (Kế toán) 20.5
36 7480201 - Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   140 25.75 23 22.75
37 7340101-407 - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 26.5 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 23.75
38 7340101-407C - Quản trị kinh doanh Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 25.5 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22.75
39 7340115-410 - Marketing Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Marketing) 26.25 A00: 24; A01, D01: 23 23
40 7340115-410C - Marketing Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Marketing) 24.5 A00, A01, D01: 20
41 7310106-402 - Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 27.25 A00: 25.5; A01, D01: 24.5 25.5
42 7310106-402C - Kinh tế đối ngoại chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 26.75 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 24.75
43 7340302-409 - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 26.5 A00: 24.75; A01, D01: 23.75 24.25
44 7340302-409C - Kiểm toán chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 25.5 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.75
45 7340122-411 - Thương mại điện tử Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 25.5 A00: 23; A01, D01: 22 22.25
46 7340122-411C - Thương mại điện tử chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 23
47 7340405-406 - Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 24 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
48 7340405-406C - Hệ thống thông tin quản lý Chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luật A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 21.5 A00, A01, D01: 20
49 7480103 - Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   100 27 24 24.25
50 7480103_CLC - Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01   100 23.25 21 22
51 7720101_CLC - Y khoa chương trình chất lượng cao Khoa Y B00   100 26.5
52 7480201_KHDL - Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu, dự kiến) Trường Đại học Công nghệ thông tin A00   A01   D01  
53 52520103; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.75 24.5
54 52520115; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật nhiệt Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.75 24.5
55 52520301; MãĐKXT:114 - Kỹ thuật hoá học Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   24 24.5
56 52420201; MãĐKXT:114 - Công nghệ Sinh học Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   24 24.5
57 52540204; MãĐKXT:112 - Công nghệ may Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.5 22.5
58 52540201; MãĐKXT:112 - Kỹ thuật Dệt Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.5 22.5
59 52520114; MãĐKXT:109 - Kỹ thuật Cơ điện tử Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.75 24.5
60 52520216; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24.25 24.75
61 52520201; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật điện, điện tử Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24.25 24.75
62 52520207; MãĐKXT:108 - Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24.25 24.75
63 52520214; MãĐKXT:106 - Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Bách khoa A00   A01   25.5 25.25
64 52480101; MãĐKXT:106 - Khoa học Máy tính Trường Đại học Bách khoa A00   A01   25.5 25.25
65 52540101; MãĐKXT:114 - Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   24 24.5
66 52580201; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật Công trình Xây dựng Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
67 52580205; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
68 52580203; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật công trình biển Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
69 52580211; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
70 52580202; MãĐKXT:115 - Kỹ thuật công trình thuỷ Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.75 23
71 52580102; MãĐKXT:117 - Kiến trúc (Từ năm 2017, không nhân hệ số 2 môn Toán) Trường Đại học Bách khoa V00   V01   28.75 27.75
72 52520501; MãĐKXT:120 - Kỹ thuật Địa chất Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20 24.5
73 52520604; MãĐKXT:120 - Kỹ thuật dầu khí Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20 24.5
74 52510601; MãĐKXT:123 - Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   23.5 23.5
75 52520320; MãĐKXT:125 - Kỹ thuật Môi trường Trường Đại học Bách khoa A00   A01   B00   D07   23.25 22.5
76 52850101; MãĐKXT:125 - Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Bách khoa A00   A01   B00   D07   23.25 22.5
77 52520120; MãĐKXT:126 - Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24 24
78 52510205; MãĐKXT:126 - Công nghệ kỹ thuật ô tô Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24 24
79 52520122; MãĐKXT:126 - Kỹ thuật tàu thuỷ Trường Đại học Bách khoa A00   A01   24 24
80 52510602; MãĐKXT:128 - Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23 23
81 52520309; MãĐKXT:129 - Kỹ thuật Vật liệu Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D07   22 21.75
82 52520503; MãĐKXT:130 - Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.5 19.75
83 52510105; MãĐKXT:131 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22 21.5
84 52520401; MãĐKXT:137 - Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23 22.75
85 52520101; MãĐKXT:138 - Cơ kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23 22.75
86 52480201 - Công nghệ thông tin Trường Đại học Quốc tế A00   A01   20.75 20.5
87 52340101 - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   22.5 22.5
88 52420201 - Công nghệ sinh học Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   D01   20.5 20.5
89 52520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông Trường Đại học Quốc tế A00   A01   19.25 18
90 52510602 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   20 19.25
91 52520212 - Kỹ thuật y sinh Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   22 22.5
92 52620305 - Quản lý nguồn lợi thủy sản Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   17.75 17.5
93 52540101 - Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   20 20
94 52340201 - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   21.5 21.5
95 52580208 - Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Quốc tế A00   A01   18 16.75
96 52460112 - Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) Trường Đại học Quốc tế A00   A01   19 20
97 52440112 - Hóa học Trường Đại học Quốc tế A00   A01   B00   21 21
98 52520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Trường Đại học Quốc tế A00   A01   19.75 18.75
99 52510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Quốc tế A00   A01   D01   22.5 22.5
100 52520701 - Kỹ thuật không gian Trường Đại học Quốc tế A00   A01   17
101 52460101 - Toán học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D90   20 21.75
102 52440102 - Vật lý học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D90   20 21
103 52520402 - Kỹ thuật hạt nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   A02   D90   23 23.75
104 52520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D90   22 22.5
105 52480201 - Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   23 23.5
106 52440112 - Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   A00: 22.75; B00: 23.75 A00: 23.25; B00: 24.25
107 52440201 - Địa chất học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D90   19 A00: 21; B00: 20
108 52440301 - Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   20.75 21.5
109 52510406 - Công nghệ kỹ thuật môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   21.75 22
110 52430122 - Khoa học vật liệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   B00   D90   20 A00: 21; B00: 22
111 52440228 - Hải dương học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D90   A00: 18; B00: 20 A00: 19.5; B00: 21.5
112 52420101 - Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên B00   D90   20.5 21.5
113 52420201 - Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D90   23 23.75
114 51480201 - Công nghệ thông tin (Cao đẳng) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   17 14.25
115 52220330 - Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 22.25; D01: 20.62; D14: 20.81 C00: 23.5; D01, D14: 21.75
116 52220320 - Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 22.25; D01: 20.58; D14: 20.70 C00: 23; D01, D14: 21.25
117 52320101 - Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 25; D01, D14: 22.25 C00: 25.75; D01, D14: 23.75
118 52220310 - Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 17.5; D01: 16.5; D14: 17.75 C00: 20.56; D01, D14: 18.5
119 52310302 - Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 18.75; D01, D14: 17.75 C00: 21.25; D01, D14: 19.5
120 52220301 - Triết học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A01   C00   D01   D14   A01: 16.5; C00: 20; D01, D14: 17 C00: 21; A01, D01, D14: 18.5
121 52310501 - Địa lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A01   C00   D01   D15   A01: 19.5; C00: 21.88; D01: 19.5; D15: 19.44 C00: 22.63; A01, D01, D15: 18
122 52310301 - Xã hội học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A00   C00   D01   D14   A00, D01, D14: 19.5; C00: 22.5 A00: 20.25; C00: 20; D01: 22.75; D14: 20
123 52320201 - Thông tin học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A01   C00   D01   D14   A00, D01, D14: 19; C00: 20.75 A01, C00, D14: 18.5; D01: 20.25
124 52220213 - Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D04   D14   D01, D04, D14: 20.75 D01, D14: 21.75; D04: 20.75
125 52140101 - Giáo dục học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   C01   D01   D14   C00: 19.5; D01, D14: 17.5 C00: 20.75; D01, D14: 18.75
126 52320303 - Lưu trữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 18; D01, D14: 17 C00: 21.25; D01: 20.25; D14: 19.5
127 52220340 - Văn hóa học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 22; D01, D14: 20 C00: 21.75; D01, D14: 19.25
128 52760101 - Công tác xã hội Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 21.5; D01, D14: 19.5 C00: 21.75; D01, D14: 20
129 52310401 - Tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn B00   C00   D01   D14   B00, D01, D14: 21.5; C00: 23.5 B00, D01, D14: 23; C00: 24.5
130 52580112 - Đô thị học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn A00   A01   D01   D14   A00: 18.5; A01, D01, D14: 18.5 A00: 18.25; A01, D01, D14: 18.75
131 52340103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn C00   D01   D14   C00: 24.25; D01, D14: 22.25 C00: 25; D01, D14: 23
132 52220216 - Nhật Bản học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D06   D14   D01, D14: 22.25; D06: 20.18 D01, D14: 23.75; D06: 21.5
133 52220217 - Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D14   D01, D14: 21 D01, D14: 23
134 52220201 - Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   22.41 24
135 52220202 - Ngôn ngữ Nga Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D02   D01: 16.5; D02: 21.29 D01, D02: 20
136 52220203 - Ngôn ngữ Pháp Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D03   D01, D03: 19 D01: 21.38; D03: 20.5
137 52220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D04   D01, D04: 19.25 D01: 21.69; D04: 20
138 52220205 - Ngôn ngữ Đức Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D05   D01: 18.51; D05: 22.28 D01: 22; D05: 21
139 52310206 - Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D14   D01, D14: 22.25 D01, D14: 23.5
140 52220206 - Ngôn ngữ Tây Ban Nha Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D03   D05   D01: 19.61 D01: 21; D03: 20
141 52220208 - Ngôn ngữ Italia Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn D01   D03   D05   D01: 17.18; D05: 17.42 D01, D03: 20
142 52510401_CLC - Công nghệ Kỹ thuật Hóa học chương trình chất lượng cao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90   19.25
143 52440112_VP - Hoá học chương trình Việt - Pháp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   B00   D07   D90  
144 52510605; MãĐKXT:128 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Bách khoa A00   A01  
145 52480201_CLC - Công nghệ Thông tin chương trình chất lượng cao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   20
146 52480201_TT - Công nghệ Thông tin chương trình chất tiên tiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   22
147 52480201_VP - Công nghệ Thông tin chương trình Việt Pháp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên A00   A01   D07   D08   17
148 52480101; MãĐKXT:206 - Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   23.25
149 52520214; MãĐKXT:207 - Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   21.5
150 52520201; MãĐKXT:208 - Kỹ thuật điện, điện tử chương trình tiên tiến Trường Đại học Bách khoa A00   A01   21.5
151 52520114; MãĐKXT:210 - Kỹ thuật cơ - điện tử chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   22.25
152 52520103; MãĐKXT:209 - Kỹ thuật cơ khí chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.25
153 52520301; MãĐKXT:214 - Kỹ thuật hoá học chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   22.75
154 52580201; MãĐKXT:215 - Kỹ thuật công trình xây dựng chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.5
155 52510105; MãĐKXT:216 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   19
156 52540101; MãĐKXT:219 - Công nghệ thực phẩm chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   B00   D07   21
157 52520604; MãĐKXT:220 - Kỹ thuật dầu khí chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   19
158 52510601; MãĐKXT:223 - Quản lý công nghiệp chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   19.75
159 52850101; MãĐKXT:225 - Quản lý tài nguyên và môi trường chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   19.75
160 52510205; MãĐKXT:242 - Công nghệ kỹ thuật ô tô chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   20.5
161 52520320; MãĐKXT:241 - Kỹ thuật môi trường chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   D01   D07   19.5
162 52580205; MãĐKXT:245 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao Trường Đại học Bách khoa A00   A01   19