ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH

Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn

     Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn là lĩnh vực nghiên cứu về những thay đổi và phát triển của các nền văn hóa, tư tưởng, xã hội, những triết lý, nguyên lý, những khía cạnh giá trị liên quan đến con người, đến hoạt động của con người và những quy luật được tạo ra bởi các mối quan hệ của con người trong đời sống xã hội. Các ngành thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn còn được xem là nền tảng, cơ sở vào việc nghiên cứu, vận dụng các lý luận khoa học cho các ngành khoa học thuộc các lĩnh vực khác.

     Sinh viên tốt nghiệp các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nắm vững những kiến thức chuyên môn của ngành, đồng thời được trang bị các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, các kỹ năng giúp sinh viên có thể suy luận, giải thích hợp lí các vấn đề nghiên cứu, gắn vấn đề nghiên cứu với lý luận và thực tiễn. Đồng thời sinh viên có thể nhận thức, tư duy một cách độc lập, tự tin trong giao tiếp và nhanh chóng hòa nhập vào các hoạt động của cộng đồng, xã hội.

     Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là đơn vị đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực này.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Khoa học xã hội và nhân văn

Khoa học xã hội và nhân văn

  - Mã ngành: 52310206
  - Tên ngành: Quan hệ Quốc tế chương trình chất lượng cao
  - Mã ngành: 7140101
  - Tên ngành: Giáo dục học
  - Mã ngành: 7220201
  - Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
  - Mã ngành: 7220201_BT
  - Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
  - Mã ngành: 7220202
  - Tên ngành: Ngôn ngữ Nga
  - Mã ngành: 7220203
  - Tên ngành: Ngôn ngữ Pháp
  - Mã ngành: 7220204
  - Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
  - Mã ngành: 7220205
  - Tên ngành: Ngôn ngữ Đức
  - Mã ngành: 7220206
  - Tên ngành: Ngôn ngữ Tây Ban Nha
  - Mã ngành: 7220208
  - Tên ngành: Ngôn ngữ Italia
  - Mã ngành: 7229001
  - Tên ngành: Triết học
  - Mã ngành: 7229010
  - Tên ngành: Lịch sử
  - Mã ngành: 7229020
  - Tên ngành: Ngôn ngữ học
  - Mã ngành: 7229030
  - Tên ngành: Văn học
  - Mã ngành: 7229040
  - Tên ngành: Văn hóa học
  - Mã ngành: 7310206
  - Tên ngành: Quan hệ Quốc tế
  - Mã ngành: 7310301
  - Tên ngành: Xã hội học
  - Mã ngành: 7310302
  - Tên ngành: Nhân học
  - Mã ngành: 7310401
  - Tên ngành: Tâm lý học
  - Mã ngành: 7310501
  - Tên ngành: Địa lý học
  - Mã ngành: 7310608
  - Tên ngành: Đông phương học
  - Mã ngành: 7310613
  - Tên ngành: Nhật Bản học
  - Mã ngành: 7310613_BT
  - Tên ngành: Nhật Bản học (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
  - Mã ngành: 7310614
  - Tên ngành: Hàn Quốc học
  - Mã ngành: 7320101
  - Tên ngành: Báo chí
  - Mã ngành: 7320101_BT
  - Tên ngành: Báo chí (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
  - Mã ngành: 7320101_CLC
  - Tên ngành: Báo chí_Chất lượng cao
  - Mã ngành: 7320104
  - Tên ngành: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (Dự kiến)
  - Mã ngành: 7320201
  - Tên ngành: Thông tin – Thư viện
  - Mã ngành: 7320205
  - Tên ngành: QUẢN LÝ THÔNG TIN (Dự kiến)
  - Mã ngành: 7320303
  - Tên ngành: Lưu trữ học
  - Mã ngành: 7580112
  - Tên ngành: Đô thị học
  - Mã ngành: 7580112_BT
  - Tên ngành: Đô thị học (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
  - Mã ngành: 7760101
  - Tên ngành: Công tác xã hội
  - Mã ngành: 7810103
  - Tên ngành: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
  - Mã ngành: 7810103_BT
  - Tên ngành: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • 52310206
 • Quan hệ Quốc tế chương trình chất lượng cao
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7140101
 • Giáo dục học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7220201
 • Ngôn ngữ Anh
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • Trường Đại học Quốc tế
 • 7220201_BT
 • Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7220202
 • Ngôn ngữ Nga
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7220203
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7220204
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7220205
 • Ngôn ngữ Đức
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7220206
 • Ngôn ngữ Tây Ban Nha
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7220208
 • Ngôn ngữ Italia
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7229001
 • Triết học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7229010
 • Lịch sử
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7229020
 • Ngôn ngữ học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7229030
 • Văn học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7229040
 • Văn hóa học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7310206
 • Quan hệ Quốc tế
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7310301
 • Xã hội học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7310302
 • Nhân học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7310401
 • Tâm lý học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7310501
 • Địa lý học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7310608
 • Đông phương học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7310613
 • Nhật Bản học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7310613_BT
 • Nhật Bản học (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7310614
 • Hàn Quốc học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7320101
 • Báo chí
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7320101_BT
 • Báo chí (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7320101_CLC
 • Báo chí_Chất lượng cao
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7320104
 • TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (Dự kiến)
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7320201
 • Thông tin – Thư viện
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7320205
 • QUẢN LÝ THÔNG TIN (Dự kiến)
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7320303
 • Lưu trữ học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7580112
 • Đô thị học
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7580112_BT
 • Đô thị học (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7760101
 • Công tác xã hội
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7810103
 • Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • 7810103_BT
 • Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre)
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn