ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Kinh tế - Luật

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 7310106-402 - Kinh tế đối ngoại A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 27.25 A00: 25.5; A01, D01: 24.5 25.5
2 7340120-408 - Kinh doanh quốc tế A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 27 A00: 25; A01, D01: 24 24.5
3 7310106-402C - Kinh tế đối ngoại chất lượng cao A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 26.75 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 24.75
4 7340302-409 - Kiểm toán A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 26.5 A00: 24.75; A01, D01: 23.75 24.25
5 7340101-407 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 26.5 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 23.75
6 7340115-410 - Marketing A00   A01   D01   130 (Marketing) 26.25 A00: 24; A01, D01: 23 23
7 7340120-408C - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 26.25 A00: 23.75; A01, D01: 22.75 23.25
8 7380107-502 - Luật thương mại quốc tế A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 26 A00: 24; A01, D01: 23 24
9 7340301-405 - Kế toán A00   A01   D01   160 (Kế toán) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.25
10 7380107-501 - Luật kinh doanh A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.75
11 7340302-409C - Kiểm toán chất lượng cao A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 25.5 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.75
12 7340122-411 - Thương mại điện tử A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 25.5 A00: 23; A01, D01: 22 22.25
13 7340101-407C - Quản trị kinh doanh Chất lượng cao A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 25.5 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22.75
14 7380107-502C - Luật thương mại quốc tế chất lượng cao A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.25 A00: 23; A01, D01: 22 23
15 7310101-401 - Kinh tế học A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.5
16 7340120-408CA - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 25 20
17 7340201-404 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
18 7380101-503 - Luật dân sự A00   A01   D01   220 (Luật) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
19 7340115-410C - Marketing Chất lượng cao A00   A01   D01   130 (Marketing) 24.5 A00, A01, D01: 20
20 7340201-404C - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.25 A00: 22; A01, D01: 21 22
21 7380107-501C - Luật kinh doanh Chất lượng cao A00   A01   D01   250 (Luật kinh doanh) 24.25 A00, A01, D01: 20
22 7340405-406 - Hệ thống thông tin quản lý A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 24 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
23 7310101-403 - Kinh tế và Quản lý Công A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 23.75 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
24 7340301-405C - Kế toán Chất lượng cao A00   A01   D01   160 (Kế toán) 23.75 A00, A01, D01: 20
25 7380101-504 - Luật tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   220 (Luật) 23.25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.25
26 7340122-411C - Thương mại điện tử chất lượng cao A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 23
27 7380101-503C - Luật dân sự Chất lượng cao A00   A01   D01   220 (Luật) 22.75 A00, A01, D01: 20
28 7310101-403C - Kinh tế và Quản lý Công Chất lượng cao A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 22 A00, A01, D01: 20
29 7340405-406C - Hệ thống thông tin quản lý Chất lượng cao A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 21.5 A00, A01, D01: 20
30 7340201-404CA - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 21.25
31 7340301-405CA - Kế toán Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh A00   A01   D01   160 (Kế toán) 20.5
32 7380101-504C - Luật tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao A00   A01   D01   220 (Luật)
33 7310101-401C - Kinh tế học Chất lượng cao A00   A01   D01   220 (Kinh tế)