ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Kinh tế - Luật

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 7380107-501 - Luật kinh doanh A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.75
2 7380107-502 - Luật thương mại quốc tế A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 26 A00: 24; A01, D01: 23 24
3 7380107-502C - Luật thương mại quốc tế chất lượng cao A00   A01   D01   250 (Luật kinh tế) 25.25 A00: 23; A01, D01: 22 23
4 7380107-501C - Luật kinh doanh Chất lượng cao A00   A01   D01   250 (Luật kinh doanh) 24.25 A00, A01, D01: 20
5 7340201-404 - Tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
6 7340201-404C - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 24.25 A00: 22; A01, D01: 21 22
7 7340201-404CA - Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh A00   A01   D01   230 (Tài chính - Ngân hàng) 21.25
8 7380101-503 - Luật dân sự A00   A01   D01   220 (Luật) 24.75 A00: 23.25; A01, D01: 22.25 22.75
9 7380101-504 - Luật tài chính - Ngân hàng A00   A01   D01   220 (Luật) 23.25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.25
10 7380101-503C - Luật dân sự Chất lượng cao A00   A01   D01   220 (Luật) 22.75 A00, A01, D01: 20
11 7380101-504C - Luật tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao A00   A01   D01   220 (Luật)
12 7310101-401 - Kinh tế học A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 25 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.5
13 7310101-403 - Kinh tế và Quản lý Công A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 23.75 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
14 7310101-403C - Kinh tế và Quản lý Công Chất lượng cao A00   A01   D01   220 (Kinh tế) 22 A00, A01, D01: 20
15 7310101-401C - Kinh tế học Chất lượng cao A00   A01   D01   220 (Kinh tế)
16 7340120-408 - Kinh doanh quốc tế A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 27 A00: 25; A01, D01: 24 24.5
17 7340120-408C - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 26.25 A00: 23.75; A01, D01: 22.75 23.25
18 7340120-408CA - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh A00   A01   D01   160 (Kinh doanh quốc tế) 25 20
19 7340301-405 - Kế toán A00   A01   D01   160 (Kế toán) 25.75 A00: 24; A01, D01: 23 23.25
20 7340301-405C - Kế toán Chất lượng cao A00   A01   D01   160 (Kế toán) 23.75 A00, A01, D01: 20
21 7340301-405CA - Kế toán Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh A00   A01   D01   160 (Kế toán) 20.5
22 7340101-407 - Quản trị kinh doanh A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 26.5 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 23.75
23 7340101-407C - Quản trị kinh doanh Chất lượng cao A00   A01   D01   130 (Quản trị kinh doanh) 25.5 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22.75
24 7340115-410 - Marketing A00   A01   D01   130 (Marketing) 26.25 A00: 24; A01, D01: 23 23
25 7340115-410C - Marketing Chất lượng cao A00   A01   D01   130 (Marketing) 24.5 A00, A01, D01: 20
26 7310106-402 - Kinh tế đối ngoại A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 27.25 A00: 25.5; A01, D01: 24.5 25.5
27 7310106-402C - Kinh tế đối ngoại chất lượng cao A00   A01   D01   130 (Kinh tế quốc tế) 26.75 A00: 24.25; A01, D01: 23.25 24.75
28 7340302-409 - Kiểm toán A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 26.5 A00: 24.75; A01, D01: 23.75 24.25
29 7340302-409C - Kiểm toán chất lượng cao A00   A01   D01   130 (Kiểm toán) 25.5 A00: 22.75; A01, D01: 21.75 22.75
30 7340122-411 - Thương mại điện tử A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 25.5 A00: 23; A01, D01: 22 22.25
31 7340122-411C - Thương mại điện tử chất lượng cao A00   A01   D01   110 (Thương mại điện tử) 23
32 7340405-406 - Hệ thống thông tin quản lý A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 24 A00: 22.5; A01, D01: 21.5 22
33 7340405-406C - Hệ thống thông tin quản lý Chất lượng cao A00   A01   D01   110 (Hệ thống thông tin quản lý) 21.5 A00, A01, D01: 20