ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2017

Trường Đại học Công nghệ thông tin

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2017 Điểm chuẩn
Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
1 52480103 - Kỹ thuật phần mềm A00   A01   D01   100 24 24.25 28.5
2 52480201 - Công nghệ thông tin A00   A01   D01   120 23 22.75 27
3 52480101 - Khoa học máy tính A00   A01   D01   90 22.25 22.75 26.5
4 52480299 - An toàn thông tin A00   A01   D01   60 22.25 22.75 27.5
5 52480102 - Truyền thông và mạng máy tính A00   A01   D01   80 21.75 22.5 27
6 52480104 - Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin) A00   A01   D01   60 21.75 22.5 26.5
7 52480104_TMDT - Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử) A00   A01   D01   60 21.75 22.25
8 52520214 - Kỹ thuật máy tính A00   A01   D01   60 21.75 22.75 26.5
9 52480103_CLC - Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao A00   A01   D01   120 21 22 26
10 52520214 - Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao A00   A01   D01   80 20.25 20.5 26
11 52480104_TT - Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến A00   A01   D01   40 20 20 26
12 52480104_CLC - Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao A00   A01   D01   60 20 20.75 26
13 52480101_CLC - Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao A00   A01   D01   40
14 52480102_CLC - Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao A00   A01   D01   40
15 52480299_CLC - An toàn thông tin chương trình chất lượng cao A00   A01   D01   40