ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 52220330 - Văn học C00   D01   D14   C00: 22.25; D01: 20.62; D14: 20.81 C00: 23.5; D01, D14: 21.75
2 52220320 - Ngôn ngữ học C00   D01   D14   C00: 22.25; D01: 20.58; D14: 20.70 C00: 23; D01, D14: 21.25
3 52320101 - Báo chí C00   D01   D14   C00: 25; D01, D14: 22.25 C00: 25.75; D01, D14: 23.75
4 52220310 - Lịch sử C00   D01   D14   C00: 17.5; D01: 16.5; D14: 17.75 C00: 20.56; D01, D14: 18.5
5 52310302 - Nhân học C00   D01   D14   C00: 18.75; D01, D14: 17.75 C00: 21.25; D01, D14: 19.5
6 52220301 - Triết học A01   C00   D01   D14   A01: 16.5; C00: 20; D01, D14: 17 C00: 21; A01, D01, D14: 18.5
7 52310501 - Địa lý học A01   C00   D01   D15   A01: 19.5; C00: 21.88; D01: 19.5; D15: 19.44 C00: 22.63; A01, D01, D15: 18
8 52310301 - Xã hội học A00   C00   D01   D14   A00, D01, D14: 19.5; C00: 22.5 A00: 20.25; C00: 20; D01: 22.75; D14: 20
9 52320201 - Thông tin học A01   C00   D01   D14   A00, D01, D14: 19; C00: 20.75 A01, C00, D14: 18.5; D01: 20.25
10 52220213 - Đông phương học D01   D04   D14   D01, D04, D14: 20.75 D01, D14: 21.75; D04: 20.75
11 52140101 - Giáo dục học C00   C01   D01   D14   C00: 19.5; D01, D14: 17.5 C00: 20.75; D01, D14: 18.75
12 52320303 - Lưu trữ học C00   D01   D14   C00: 18; D01, D14: 17 C00: 21.25; D01: 20.25; D14: 19.5
13 52220340 - Văn hóa học C00   D01   D14   C00: 22; D01, D14: 20 C00: 21.75; D01, D14: 19.25
14 52760101 - Công tác xã hội C00   D01   D14   C00: 21.5; D01, D14: 19.5 C00: 21.75; D01, D14: 20
15 52310401 - Tâm lý học B00   C00   D01   D14   B00, D01, D14: 21.5; C00: 23.5 B00, D01, D14: 23; C00: 24.5
16 52580112 - Đô thị học A00   A01   D01   D14   A00: 18.5; A01, D01, D14: 18.5 A00: 18.25; A01, D01, D14: 18.75
17 52340103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00   D01   D14   C00: 24.25; D01, D14: 22.25 C00: 25; D01, D14: 23
18 52220216 - Nhật Bản học D01   D06   D14   D01, D14: 22.25; D06: 20.18 D01, D14: 23.75; D06: 21.5
19 52220217 - Hàn Quốc học D01   D14   D01, D14: 21 D01, D14: 23
20 52220201 - Ngôn ngữ Anh D01   22.41 24
21 52220202 - Ngôn ngữ Nga D01   D02   D01: 16.5; D02: 21.29 D01, D02: 20
22 52220203 - Ngôn ngữ Pháp D01   D03   D01, D03: 19 D01: 21.38; D03: 20.5
23 52220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc D01   D04   D01, D04: 19.25 D01: 21.69; D04: 20
24 52220205 - Ngôn ngữ Đức D01   D05   D01: 18.51; D05: 22.28 D01: 22; D05: 21
25 52310206 - Quan hệ Quốc tế D01   D14   D01, D14: 22.25 D01, D14: 23.5
26 52220206 - Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01   D03   D05   D01: 19.61 D01: 21; D03: 20
27 52220208 - Ngôn ngữ Italia D01   D03   D05   D01: 17.18; D05: 17.42 D01, D03: 20