ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 7480201 - Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin A00   A01   D07   D08   550 26 23 23.5
2 7420201 - Công nghệ sinh học A00   B00   D90   200 25.25 23 23.75
3 7440112 - Hoá học A00   B00   D07   D90   250 25 A00: 22.75; B00: 23.75 A00: 23.25; B00: 24.25
4 7480201_CLC - Công nghệ Thông tin (Chất lượng cao) A00   A01   D07   D08   100 25 20
5 7480201_TT - Công nghệ Thông tin (Tiên tiến) A00   A01   D07   D08   60 25 22
6 7440112_VP - Hoá học (Việt - Pháp) A00   B00   D07   D24   25 24.25
7 7520207 - Kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00   A01   D07   200 23.25 22 22.5
8 7510406 - Công nghệ kỹ thuật môi trường A00   B00   D07   D08   100 22.5 21.75 22
9 7510401_CLC - Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao) A00   B00   D07   D90   90 22.5 19.25
10 7440301 - Khoa học môi trường A00   B00   D07   D08   150 21.5 20.75 21.5
11 7480201_VP - Công nghệ Thông tin (Việt Pháp) A00   A01   D07   D29   40 21.25 17
12 7420101 - Sinh học B00   D90   300 20.75 20.5 21.5
13 7520402 - Kỹ thuật hạt nhân A00   A01   A02   D90   50 20.5 23 23.75
14 7440122 - Khoa học vật liệu A00   A01   B00   D07   200 20 20 A00: 21; B00: 22
15 7460101 - Toán học A00   A01   D90   300 18 20 21.75
16 7440102 - Vật lý học A00   A01   A02   D90   200 18 20 21
17 7440201 - Địa chất học A00   A01   B00   D07   160 18 19 A00: 21; B00: 20
18 7440228 - Hải dương học A00   A01   B00   D07   80 18 A00: 18; B00: 20 A00: 19.5; B00: 21.5
19 7520207_CLC - Kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chất lượng cao) A00   A01   D07   40
20 7420101_BT - Sinh học (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) B00   D90   50
21 7420201_CLC - Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao) A00   B00   D90   40
22 7440301_BT - Khoa học Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) A00   B00   D07   D08   50