ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH 2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

STT Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 2018 Điểm chuẩn
Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1 52460101 - Toán học A00   A01   D90   20 21.75
2 52440102 - Vật lý học A00   A01   D90   20 21
3 52520402 - Kỹ thuật hạt nhân A00   A01   A02   D90   23 23.75
4 52520207 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00   A01   D90   22 22.5
5 52480201 - Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin A00   A01   D07   D08   23 23.5
6 52440112 - Hoá học A00   B00   D07   D90   A00: 22.75; B00: 23.75 A00: 23.25; B00: 24.25
7 52440201 - Địa chất học A00   B00   D90   19 A00: 21; B00: 20
8 52440301 - Khoa học môi trường A00   B00   D07   D90   20.75 21.5
9 52510406 - Công nghệ kỹ thuật môi trường A00   B00   D07   D90   21.75 22
10 52430122 - Khoa học vật liệu A00   A01   B00   D90   20 A00: 21; B00: 22
11 52440228 - Hải dương học A00   B00   D90   A00: 18; B00: 20 A00: 19.5; B00: 21.5
12 52420101 - Sinh học B00   D90   20.5 21.5
13 52420201 - Công nghệ sinh học A00   B00   D90   23 23.75
14 51480201 - Công nghệ thông tin (Cao đẳng) A00   A01   17 14.25
15 52510401_CLC - Công nghệ Kỹ thuật Hóa học chương trình chất lượng cao A00   B00   D07   D90   19.25
16 52440112_VP - Hoá học chương trình Việt - Pháp A00   B00   D07   D90  
17 52480201_CLC - Công nghệ Thông tin chương trình chất lượng cao A00   A01   D07   D08   20
18 52480201_TT - Công nghệ Thông tin chương trình chất tiên tiến A00   A01   D07   D08   22
19 52480201_VP - Công nghệ Thông tin chương trình Việt Pháp A00   A01   D07   D08   17